Ѕј—“џ > Ќќ–ћј ЎџҒј–ћјЎџЋџҚ Қџ«ћ≈“≤ > ҚҰ∆ј“

 
 
 
≤ле ауданында бас бостандығынан айыру орындарынан  босатылған адамдар  және  интернаттық ұйымдарды б≥т≥руш≥ кәмелетке толмағандар үш≥н жұмыс орындарына квота белг≥леу туралы  

 

         Қазақстан  –еспубликасының  2001  жылғы  23 қаңтардағы  ЂҚазақстан  –еспубликасындағы  жерг≥л≥кт≥  мемлекетт≥к  басқару  және  өз≥н-өз≥ басқару туралыї  «аңының  31- бабы,  1-тармағының 14) тармақшасына, Қазақстан –еспубликасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Ђ’алықты жұмыспен қамту туралыї «аңының 7 бабының 5-5) және 5-6) тармақшасына сәйкес үш≥н аудан  әк≥мд≥г≥ Қј”Ћџ ≈“≈ƒ≤:

       1. ≤ле ауданының менш≥к нысандарының барлық ұйымдарында,  кәс≥порындарда және мекемелерде жұмыс орындарының жалпы санының үш пайызы мөлшер≥нде бас бостандығынан айыру орындарынан  босатылған түлғалар және  интернаттық ұйымдарды б≥т≥руш≥ кәмелетке толмағандар үш≥н  жұмыс орындарына квота белг≥ленс≥н.

       2.   ќсы қаулының орындалуын бақылау (әлеуметт≥к саланың мәселелер≥не) жетекш≥л≥к етет≥н аудан әк≥мн≥ң  орынбасары  жүктелс≥н.

       3.  ќсы қаулы әд≥лет органдарында мемлекетт≥к т≥ркеуден өткен кезден бастап  күш≥не   енед≥ және алғаш ресми  жари€ланғаннан  кей≥н  күнт≥збел≥к  он  күн  өткен соң  қолданысқа  енг≥з≥лед≥.