Ѕј—“џ >

 
 
 
Әлеуметт≥к көмек көрсету,оның мөлшер≥н белг≥леу және тұрғын үй алу үш≥н
≤ле ауданының мұқтаж азаматтарының жекелеген санаттарының
т≥збес≥н айқындау қағидаларын бек≥ту туралы шеш≥мн≥ң ∆ќЅј—џ
21.02.2019

∆ќЅј

 

 

 

Әлеуметт≥к көмек көрсету,оның мөлшер≥н белг≥леу және тұрғын үй алу үш≥н
≤ле ауданының мұқтаж азаматтарының жекелеген санаттарының
т≥збес≥н айқындау қағидаларын бек≥ту туралы

 

Қазақстан –еспубликасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Ѕюджет кодекс≥н≥ң 55-бабы 1-тармағы 5) тармақшасына, "Қазақстан –еспубликасындағы жерг≥л≥кт≥ мемлекетт≥к басқару және өз≥н-өз≥ басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан –еспубликасы «аңының 6-бабы 2-3-тармағынасәйкес ≤ле аудандық мәслихаты Ў≈Ў≤ћ ҚјЅџЋƒјƒџ:

1. Әлеуметт≥к көмек көрсету, оның мөлшер≥н белг≥леу және тұрғын үй алу үш≥н ≤ле аудандықныңмұқтаж азаматтарының жекелеген санаттарының т≥збес≥н айқындау қағидалары қосымшаға сәйкес бек≥т≥лс≥н.

2. ќсы шешiм әд≥лет органдарында мемлекетт≥к т≥ркелген күннен бастап күш≥не енед≥ және алғашқы ресми жари€ланған күн≥нен кей≥н күнт≥збел≥к он күн өткен соң қолданысқа енг≥з≥лед≥.

 

 

≤ле аудандық мәслихаты сесси€сының төрағасы 

 

 

≤ле аудандық мәслихатының хатшысы