Ѕј—“џ >

 
 
 
јудандық коммуналдық мемлекетт≥к кәс≥порындардың таза к≥р≥с≥н≥ң б≥р
бөл≥г≥н аудару норматив≥н белг≥леу туралы Қј”Ћџ—џЌџҢ ∆ќЅјсы
17.10.2018

∆ќЅј

 

 

јудандық коммуналдық мемлекетт≥к
кәс≥порындардың таза к≥р≥с≥н≥ң б≥р
бөл≥г≥н аудару норматив≥н
белг≥леу туралы

 

Қазақстан –еспубликасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы УҚазақстан –еспубликасындағы жерг≥л≥кт≥ мемлекетт≥к басқару  және өз≥н-өз≥  басқару туралыФ «аңының 31 бабына, 37 бабының 2 тармағына және Ђћемлекетт≥к мүл≥к туралыї 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан –еспубликасы «аңының 140-бабының 2-тармағына сәйкес, ≤ле ауданының әк≥мд≥г≥ Қј”Ћџ ≈“≈ƒ≤:

       1. ќсы қаулының қосымшасына сәйкес аудандық коммуналдық мемлекетт≥к кәс≥порындардың таза к≥р≥с≥н≥ң б≥р бөл≥г≥н аудару норматив≥ белг≥ленс≥н.

       2. Ђ≤ле аудандық қаржы бөл≥м≥ї мемлекетт≥к мекемес≥ Қазақстан –еспубликасы заңнамасында белг≥ленген тәрт≥ппен:

1) ќсы қаулының јлматы облысы Әд≥лет департамент≥нде мемлекетт≥к т≥ркелу≥н;

2) осы қаулы мемлекетт≥к т≥ркелген күннен бастап күнт≥збел≥к он күн ≥ш≥нде оның қазақ және орыс т≥лдер≥ндег≥ қағаз және электронды түрдег≥ көш≥рмелер≥н  Қазақстан –еспубликасының Ќормативт≥к құқықтық акт≥лер≥н≥ң эталондық бақылау банк≥не енг≥зу және ресми жари€лау үш≥н Ђ–еспубликалық құқықтық ақпарат орталығыї шаруашылық жүрг≥зу құқығындағы республикалық мемлекетт≥к кәс≥порнына ж≥бер≥лу≥н;

3) осы қаулыны ≤ле ауданы әк≥мд≥г≥н≥ң интернет-ресурсында оның ресми жари€ланғаннан кей≥н орналастыруын;

4) осы қаулы мемлекетт≥к т≥ркеуден өткеннен кей≥н он жұмыс күн≥ ≥ш≥нде ≤ле ауданы әк≥м≥н≥ң  аппараты заң және мемлекетт≥к-құқық бөл≥м≥не осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында қарастырылған ≥с-шаралардың орындалуы туралы мәл≥меттерд≥ ұсынуды қамтамасыз етс≥н.

3. ќсы қаулының орындалуын бақылау ≤ле ауданы әк≥м≥н≥ң   орынбасары  Ќ.Құматаевқа жүктелс≥н.         

4. ќсы қаулы әд≥лет басқармасында мемлекетт≥к т≥ркелген күннен бастап күш≥не енед≥ және алғашқы ресми жари€ланған күн≥нен кей≥н күнт≥збел≥к он күн өткен соң қолданысқа енг≥з≥лед≥.

 

 

јудан әк≥м≥                                                                       Ѕ.Қарасаев