Ѕј—“џ 

 
 
 
’абарландыру 26.01.2017

        

Қазақстан –еспубликасының террориз≥мге қарсы күрес орталығы хабарлайды: 2017 жылдың 16 қаңтарынан бастап Қазақстан –еспубликасының бүк≥л аумағында террориз≥м қау≥п≥н≥ң қоңыржай (Ђсарыї) деңгей≥ тоқтатылғандығын мәл≥мдейд≥.