Ѕј—“џ 

 
 
 
 жерг≥л≥кт≥ қоғамдастық жиналысы (Ёнергетический ауылдық округ≥) 18.05.2018

    

       28 мамыр 2018 жылы сағат 11.00-де Ёнергетический ауылдық округ әк≥м≥н≥ң аппараты ғимаратында жерг≥л≥кт≥ қоғамдастықтың жиналысы өтед≥.
       “ақырыбы:
       ≤ле ауданының Ѕоралдай кент≥ мен ауылдық округтер≥н≥ң жерг≥л≥кт≥ қоғамдастық жиналысының регламент жобасын қарастырылуы және талқылауы.