Ѕј—“џ 

 
 
 
 жерг≥л≥кт≥ қоғамдастық жиналысы (Ёнергетический ауылдық округ≥) 11.01.2018

    

22 қаңтар 2017 жылы сағат 11.00-де Ёнергетический ауылдық округ әк≥м≥н≥ң аппараты ғимаратында жерг≥л≥кт≥ қоғамдастықтың жиналысы өтед≥.
      “ақырыбы:

1)    2018 жылға бюджетт≥к бағдарламы талқылау және бағдарламалық құжаттардың жобаларын, жерг≥л≥кт≥ қоғамдастықты дамыту бағдарламаларын қарау.

2)    ∆ерг≥л≥кт≥ өз≥н-өз≥ басқарудың к≥р≥с көздер≥н қалыптастыру және пайдалану мәселелер≥н талқылау;

3)    ∆ерг≥л≥кт≥ маңызы бар мәселелерд≥ шешуге бөл≥нген бюджет қаражатын және жерг≥л≥кт≥ өз≥н-өз≥ басқарудың к≥р≥с көздер≥н пайдалануға мониторинг жүрг≥зу мақсатында жерг≥л≥кт≥ қоғамдастық жиналысына қатысушылар арасынан жерг≥л≥кт≥ қоғамдастық комисси€сын құру