Ѕј—“џ 

 
 
 
 жерг≥л≥кт≥ қоғамдастық жиналысы (Ёнергетический ауылдық округ≥) 10.07.2017

 

      19 ш≥лде 2017 жылы сағат 12.00-де Ёнергетический ауылдық округ әк≥м≥н≥ң аппараты ғимаратында жерг≥л≥кт≥ қоғамдастықтың жиналысы өтед≥.

     “ақырыбы: ∆ерг≥л≥кт≥ маңызы бар мәселелерд≥ шешуге бөл≥нген бюджет қаражатын және жерг≥л≥кт≥ өз≥н-өз≥ басқарудың к≥р≥с көздер≥н пайдалануға жүрг≥з≥лген мониторинг нәтижелер≥ туралы есепт≥ тыңдау және талқылау.