БАСТЫ > 

 
 
 
Лизинг берушілер, ломбардтар, риэлторларға және бағалы металдар мен асыл тастар, олардан жасалған зергерлік бұйымдардың дилерге
мәлімет үшін
05.12.2017

   

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі – Комитет), Қазақстан Республикасының «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Заңының (бұдан әрі – КЖ/ТҚҚ туралы Заң) 3-бабының 1-тармағы 13)-16)-тармақшаларына сәйкес,

         лизинг беруші ретінде лизингтік қызметті лицензиясыз жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалар;

         ломбардтар;

         бағалы металдармен және асыл тастармен, олардан жасалған зергерлік бұйымдармен операцияларды жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалар;

         жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату мәмілелерін жүзеге асыру кезінде делдалдық қызметтер көрсететін дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалар қаржы мониторингі субъектілеріне жатады деп білдіреді.

         Қаржы мониторингі субъектілерімен міндетті түрде орындау үшін КЖ/ТҚҚ туралы Заңымен рәсімдер көзделген.

         КЖ/ТҚҚ туралы Заңының 3-бабы 3-тармағына сәйкес, жоғарыда көрсетілген қаржы мониторингі субъектілері «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен Комитетке, қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама жіберуге міндетті.

         «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қаржы мониторингі субъектісі болып табылатын тұлға қызметінің басталуы немесе тоқтатылуы туралы хабарлама, «Е-лицензиялау» мемлекеттік дерекқорлар» ақпараттық жүйесінде (www.elicense.kz) («Қаржы» бөлігі – «Хабарлама жасау тәртібі») автоматтандырылған.

         Қызметті бастағаны туралы хабарламаны қағаз жүзіндегі жіберген тұлғаларға, осы жүйе арқылы хабарламаны қайта жіберу талап етілмейді.

         Қазақстан Республикасы «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Заңының 17-бабы 2-тармағына сәйкес, жеке және заңды тұлғалардың осы Заңда рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібі белгіленген қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) тиісті рұқсатты алмай немесе тиісті хабарламаны жібермей жүзеге асыруына жол берілмейді.

         КЖ/ТҚҚ заңнаманың орындау үшін қаржы мониторингі субъектілері, КЖ/ТҚҚ туралы Заңының 4-бабымен көзделген, қаржы мониторингіне жататын ақшамен және (немесе) өзге мүлiкпен операциялар туралы мәлiметтер мен ақпаратты жіберуге міндетті.

         КЖ/ТҚҚ туралы Заңының 10-бабы 2-тармағына сәйкес жоғарыда көрсетілген қаржы мониторингі субъектілері мәліметтер мен ақпаратты бөлiнген байланыс арналары арқылы ұсынады.

         Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 Қаулысымен бекітілген Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын 3-тармағы 1-бөлігіне сәйкес, Заңның 3-бабы 1-тармағының 1) - 6), 8) - 17) тармақшаларында көрсетiлген қаржы мониторингi субъектiлерi ұсынатын ақпарат операция жасалған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей уәкілетті органға «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстандық банкаралық есеп айырысу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының телекоммуникация желілері (АРМ-СФМ) немесе XML пішімінде уәкілетті органның веб-порталы (Web-СФМ) арқылы жіберіледі.

         Комитеттін ресми интернет-ресурсында (kfm.gov.kz) «ҚМСК» - «ҚОМЖЖ» бөлігінде жүйелерінде тіркеу туралы ақпарат орналасқан.

         Web-СФМ жүйесі жеңілдетілген тіркеу болғаны және операциялардың үлкен емес саны бар қаржы мониторингі субъектілеріне арналған атап көрсетеміз.

         Осыған байланысты КЖ/ТҚҚ және рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамаларын бұзу жол бермеу мақсатында, КЖ/ТҚҚ туралы заңымен көзделген қажетті шараларды қабылдау, қызметті басталуы туралы хабарламаны жіберу және жоғарыда көрсетілген жүйелерінде тіркеу міндетті түрде ұсынамыз.

 

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті

 

 

Для сведения

лизингодателей, ломбардов, риэлторов и дилеров драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий из них 

 

Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) информирует, что в соответствии с подпунктами 13)-16) пункта 1 статьи 3 Закона Республики Казахстан
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОД/ФТ),

индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;

ломбарды;

индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них;

индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, отнесены к субъектам финансового мониторинга.

Законом о ПОД/ФТ предусмотрен ряд процедур, обязательных для исполнения субъектами финансового мониторинга.

В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона о ПОД/ФТ, вышеуказанные субъекты финансового мониторинга, обязаны направить уведомление о начале или прекращении деятельности в Комитет в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

В свою очередь уведомление о начале или прекращении деятельности лица, являющегося субъектом финансового мониторинга в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» автоматизировано в информационной системе «Государственная база данных «Е - лицензирование» (www.elicense.kz) (раздел «Финансы» - «Уведомительный порядок»).

Для лиц подавших уведомление о начале осуществления деятельности на бумажном носителе, повторная подача уведомления посредством данной системы не требуется.

Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», осуществление физическими и юридическими лицами деятельности или действий (операций), для которых настоящим Законом установлен разрешительный или уведомительный порядок, без получения соответствующего разрешения или без направления соответствующего уведомления не допускается.

Вместе с тем, одним из обязательств субъектов финансового мониторинга по исполнению законодательства о ПОД/ФТ, является направление сведений и информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, предусмотренных статьей 4 Закона о ПОД/ФТ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона о ПОД/ФТ, вышеуказанные субъекты финансового мониторинга, предоставляют сведения и информацию посредством выделенных каналов связи.

В свою очередь, в соответствии с частью 1 пункта 3 Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484, информация, представляемая субъектами финансового мониторинга, указанными в подпунктах 1) - 6), 8) - 17) пункта 1 статьи 3 Закона, направляется в уполномоченный орган электронным способом не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, посредством сетей телекоммуникаций республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан» (АРМ-СФМ) или веб-портала уполномоченного органа (Web-СФМ) в формате XML.

Вместе с тем, на официальном интернет-ресурсе Комитета (kfm.gov.kz), в разделе «В помощь СФМ» - «СДФО» размещена информация касательно регистрации в соответствующих системах.

Отмечаем, что подсистема Web-СФМ имеет более упрощенную регистрацию, и в свою очередь предназначена для субъектов финансового мониторинга, имеющих небольшой объем операций.

Таким образом, в целях недопущения нарушения законодательств о ПОД/ФТ и разрешениях и уведомления, настоятельно рекомендуем Вам принять все необходимые меры предусмотренные Законом о ПОД/ФТ, направить уведомление о начале осуществления деятельности и зарегистрироваться в одной из вышеуказанных подсистем.

 

 

Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан

 

 

For information of finance lesser, pawnshops, estate agents  and dealers of precious metals, precious stones and jewelry made from them

 

 

         The Committee on Financial Monitoring of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan (hereinafter - the Committee) informs that in accordance with subparagraphs 13) -16) of paragraph 1 of Article 3 of the Law of the Republic of Kazakhstan «On combating the legalization (laundering) of proceeds from crime and financing of terrorism» (hereinafter AML/CFT Law), the following subjects are classified as financial monitoring entities :

         individual entrepreneurs and legal entities that carry out leasing activities as a lessor without a license;

         pawnshops;

         individual entrepreneurs and legal entities that carry out operations with precious metals and precious stones, jewelry from them;

         individual entrepreneurs and legal entities providing intermediary services in in transactions of purchase and sale of real estate.

         The AML/CFT Law provides for a number of procedures that are mandatory for financial monitoring entities.

         In accordance with paragraph 3 of Article 3 of the AML/CFT Law, the
above-mentioned entities of financial monitoring are obliged to send a notice of the start or termination of activities to the Committee in the manner prescribed by the Law of the Republic of Kazakhstan «On Permits and Notifications».

         In turn, notification of the start or termination of activities of a subject which is entity of financial monitoring in accordance with Law on AML/CFT is automatized in the information system Government Database «E-Licensing» (www.elicense.kz) (Section «Finance» - «Notification procedure»).

         For subjects who have notified the starting of activities on paper form, is not required to repeated notification through this system.

         However, we wish to make the point that in accordance with paragraph 2 of Article 17 of the Law of the Republic of Kazakhstan «On Permits and Notifications», carrying out of activity or actions (operations) by individuals and legal entities, for which the permission or notification order is established, shall not be allowed without receipt of the relevant permission or without direction of the relevant notification.

         At the same time, one of the obligations of financial monitoring entities on AML/CFT legislative execution is direction of data and information on transactions with money and (or) other property subject to financial monitoring as provided for in Article 4 of the AML/CFT Law.

         In accordance with paragraph 2 of Article 10 of the AML/CFT Law, the
above-mentioned subjects of financial monitoring provide data and information through dedicated communication channels.

         In turn, in accordance with part 1 of paragraph 3 of the Rules for the submission by entities of financial monitoring of data and information on transactions subject to financial monitoring approved by Government Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan dated November 23, 2012 No. 1484, information submitted by financial monitoring entities specified in subparagraphs 1 ) - 6), 8) - 17) of paragraph 1 of Article 3 of the Law shall be sent to the authorized body electronically no later than the business day following the day of the transaction, via telecom networks nication of the republican state enterprise on the right of economic management «Kazakhstan Interbank Settlement Center of the National Bank of the Republic of Kazakhstan» (AWP-FME) or the authorized agency web portal
(Web-FME) in XML format.

         At the same time, on the official Internet resource of the Committee (kfm.gov.kz), in the section «To help FME» - «CDFT» contains information on registration in the relevant systems.

         We note that the subsystem Web-FME has a more simplified registration, and in its turn is intended for financial monitoring entities that have a small amount of transactions.

         Thus, in order to prevent violations of Laws on  AML/CFT and Permits and notifications, we strongly recommend to accept  all the necessary measures provided for by the AML/CFT Law, send a notice of starting of activities and register with one of the above-mentioned  subsystems.

 

 

Committee on Financial Monitoringof the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan